Gấu Trúc hô to: bạn gì ơi, nhục!

Cập nhật 4 tháng trước

Gấu Trúc hô to: bạn gì ơi, nhục!

Còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu?

#Meme gấu trúc