Gấu trúc: Mày có dễ thương tao cũng bắn mày

Cập nhật 5 tháng trước

Gấu trúc: Mày có dễ thương tao cũng bắn mày

Đừng nghĩ đưa mặt dễ thương ra là tao tha cho mày.

#Meme gấu trúc