Gấu trúc: Tao sẽ dội linh hồn của mày bằng 6 lít nước

Cập nhật 2 tháng trước

Gấu trúc: Tao sẽ dội linh hồn của mày bằng 6 lít nước

Ý tao nói là linh hồn của mày như cớt đó, dội 6 lít nước mới trôi đi.

#Meme gấu trúc