Give that man a bomb truck - đưa cho thằng này một xe tải đầy bom

Cập nhật 5 tháng trước

Give that man a bomb truck - đưa cho thằng này một xe tải đầy bom

Chỉ có thế mới khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn được.

#Meme hài