Hình ảnh comment nam mô a di đà phật

Cập nhật 1 tháng trước

Hình ảnh comment nam mô a di đà phật

Nhưng thật ra sticker kia chưa hợp với việc bái lạy cho lắm.

#Comment dạo