Huấn Hoa Hồng Yasuo cầm kiếm chém bỏ mẹ mày bây giờ

Cập nhật 3 tháng trước

Huấn Hoa Hồng Yasuo cầm kiếm chém bỏ mẹ mày bây giờ

Đừng nhờn với anh Huấn ối giồi ôi.

#Huấn Hoa Hồng