Không biết nên trưng bộ mặt nào ra

Cập nhật 3 tháng trước

Không biết nên trưng bộ mặt nào ra

Cười, khóc hay khinh bỉ bây giờ? Gấu trúc nhiều mặt.

#Meme gấu trúc