Không sao, mị vẫn ổn. Mị đã quá quen với chuyện này rồi.

Cập nhật 2 tháng trước

Không sao, mị vẫn ổn. Mị đã quá quen với chuyện này rồi.