Lân Jee: Anh trả lời tin nhắn em là "um" đó nghĩa là "iu em"

Cập nhật 1 tháng trước

Lân Jee: Anh trả lời tin nhắn em là

Anh trả lời tin nhắn em là "um" không phải không biết nói gì Mà đó là "iu em". Quá đỉnh, 10 điểm tiếng Anh về chỗ.

#Lân Jee