Lăng nhăng không phải 1 loại bệnh. Lăng nhăng là virus.

Cập nhật 2 tháng trước

Lăng nhăng không phải 1 loại bệnh. Lăng nhăng là virus.