Lấy 2 lọ keo 502 mà nhỏ vào mắt đi

Cập nhật 2 tháng trước

Lấy 2 lọ keo 502 mà nhỏ vào mắt đi

Làm ơn dán 2 mắt tôi lại, tôi không muốn nhìn bọn nó tình cảm trên FB nữa.

#Meme rửa mắt #Chơi ngu