Lấy kiếm đâm vào mắt chọc mù mắt đi

Cập nhật 1 tháng trước

Lấy kiếm đâm vào mắt chọc mù mắt đi

Không còn gì để nói nữa.

#Chọc mù mắt