Mày có thể đi chết được rồi - bé gái đưa tay chỉ lối

Cập nhật 15 ngày trước

Mày có thể đi chết được rồi - bé gái đưa tay chỉ lối

Còn lối đi nào khác cho mày chứ?

#Meme hài