Mời anh em đi trước, tôi không có 3 bích

Cập nhật 9 ngày trước

Mời anh em đi trước, tôi không có 3 bích

Trường hợp này có cho tôi cũng không húp. Mời anh em xơi tất.

#Meme hài