Một con zịt sòe ga hai cái cánk, nó cêu gằng dảk dảk dảk bủh bủh bủh

Cập nhật 4 tháng trước

Một con zịt sòe ga hai cái cánk, nó cêu gằng dảk dảk dảk bủh bủh bủh

Một con vịt xòe ra hai cái cánh dảk bủh

#Vịt Vàng #Ngôn ngữ meme