Nếu bộ giáo dục từ chối bạn thì đã có bộ quốc phòng, bộ xây dựng, bộ giao thông chào đón

Cập nhật 1 tháng trước

Nếu bộ giáo dục từ chối bạn thì đã có bộ quốc phòng, bộ xây dựng, bộ giao thông chào đón

Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công bạn nhé. meme thi trượt, ảnh chế thi trượt ảnh chế kỳ thi thi trượt có bộ quốc phòng BQP thi rớt có bộ giao thông vận tải GTVT thi trật có bộ xây dựng BXD

#Thi trượt