Nếu không thể sống tử tế, xin hãy tử vong

Cập nhật 3 tháng trước

Nếu không thể sống tử tế, xin hãy tử vong

Một câu nói xứng đáng đạt danh hiệu câu nói của năm.

#Đầu Nấm