Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Vui chưa?

Cập nhật 3 tháng trước

Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Vui chưa?

Dùng meme này sau khi đã gây sốc cho người khác, sẽ double độ sốc.

#Meme hài