Nghệ sĩ Hán Văn Tình gãi đầu nói ngại chết đi được

Cập nhật 2 tháng trước

Nghệ sĩ Hán Văn Tình gãi đầu nói ngại chết đi được

Dùng khi ai đó gửi lời khen đến bạn.

#Người già hay dùng