Nửa chữ cũng là thầy, nữ chửa cũng là thầy, chửa nữa cũng là thầy

Cập nhật 9 ngày trước

Nửa chữ cũng là thầy, nữ chửa cũng là thầy, chửa nữa cũng là thầy

Ôi thầy ơi thầy đi xa quá rồi.

#Thầy ông nội