Ohhh - Tùng Bùng Nổ (tác giả câu nói vãi lon luôn đầu cắt moi)

Cập nhật 12 ngày trước

Ohhh - Tùng Bùng Nổ (tác giả câu nói vãi lon luôn đầu cắt moi)

Mặc áo Luon Vuituoi lại cắt tóc mullet thì người ta sẽ gọi là đầu cắt moi.

#Đầu cắt moi