Ôi đúng là thần đồng toán học, đồ tể giải tích, đệ tử của Pitago, tướng quân đạo hàm, bàn tay vàng bấm máy...

Cập nhật 3 tháng trước

Ôi đúng là thần đồng toán học, đồ tể giải tích, đệ tử của Pitago, tướng quân đạo hàm, bàn tay vàng bấm máy...

Rất nhiều những đỉnh của chóp được liệt kê trên ảnh này.

#Comment dạo