Okay, nãy giờ chúng ta đang nói về cái gì vậy?

Cập nhật 15 ngày trước

Okay, nãy giờ chúng ta đang nói về cái gì vậy?

Quay đi quay lại vẫn không hiểu mọi thứ.

#Meme hài