Phải tôi tôi đã cắt moi rồi - Bác Đa cắt moi

Cập nhật 13 ngày trước

Phải tôi tôi đã cắt moi rồi - Bác Đa cắt moi

Tôi năm nay 70 tuổi nhưng tôi đã có đầu cắt moi rồi.

#Đầu cắt moi #Ông Nguyễn Hữu Đa