Phải tôi tôi like cho 4 lần

Cập nhật 16 ngày trước

Phải tôi tôi like cho 4 lần

Bốn lần là gì chắc cũng ít người hiểu nhỉ?

#Ông Nguyễn Hữu Đa