Phàm chuyện đại sự về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao làm ngược lại ắt thành công

Cập nhật 1 tháng trước

Phàm chuyện đại sự về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao làm ngược lại ắt thành công

Lời anh Tào nói như lời sấm truyền, nghe đến đâu thấm nhuần đến đó.

#Tào Tháo #Trích dẫn hay