Rất nhiều người đang nhảy cầu - nhảy đi nhảy đi

Cập nhật 5 tháng trước

Rất nhiều người đang nhảy cầu - nhảy đi nhảy đi

Còn bóng còn gỡ, cứ bình tĩnh mà thở các bạn êi.

#Meme bóng đá #Meme nhảy cầu