Sao có thể đê tiện như vậy chứ?

Cập nhật 2 tháng trước

Sao có thể đê tiện như vậy chứ?

Dùng ảnh comment này để chửi mấy đứa bạn thân thì không lệch đi chút nào cả.

#Meme hài