Sống ở đời, phàm mọi thứ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và cứt chim thôi!

Cập nhật 19 ngày trước

Sống ở đời, phàm mọi thứ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và cứt chim thôi!

Tào Tháo phán rồi. Nên đừng nằm há miệng chờ sung. Bắt tay đi làm việc ngay đi! tào tháo hút thuốc dạy đời

#Tào Tháo