Sư thầy nói trông thí chủ nghiệp lắm

Cập nhật 5 tháng trước

Sư thầy nói trông thí chủ nghiệp lắm

Tạo nghiệp chắc cũng phải được một thời gian dài rồi đấy nhỉ?

#Meme hài