Tâm phải tĩnh không được nao núng

Cập nhật 5 tháng trước

Tâm phải tĩnh không được nao núng

Chứ không phải là tâm phải tĩnh, buoi không được cửng hả?

#Meme hài