Tao hỏi lại lần cuối chú bán ếch ở lại làm chi?

Cập nhật 2 tháng trước

Tao hỏi lại lần cuối chú bán ếch ở lại làm chi?

Con le le đánh trống thổi kèn, vậy con le le là gì?

#Meme hài