Tao thấy mà tao tức á. Má nó tức ghê á. Tao đang uốn tóc mà phải chạy ra đây á.

Cập nhật 2 tháng trước

Tao thấy mà tao tức á. Má nó tức ghê á. Tao đang uốn tóc mà phải chạy ra đây á.