Thằng ranh con này! Phải tôi tôi búng tay cho mấy nhát - Ông Đa Thanos

Cập nhật 2 tháng trước

Thằng ranh con này! Phải tôi tôi búng tay cho mấy nhát - Ông Đa Thanos

Thanos búng tay 1 nhát đã kinh lắm rồi, kết hợp ông Đa 70 tuổi búng mấy nhát thì hậu quả ra làm sao?

#Ông Nguyễn Hữu Đa #Thanos