Thật là một ngày khủng khiếp khi biết đọc chữ

Cập nhật 1 tháng trước

Thật là một ngày khủng khiếp khi biết đọc chữ

Giá mà tôi không đọc những gì trong status này.

#Comment dạo