Thế mày muốn biết tại sao súng lại lên đạn không?

Cập nhật 10 ngày trước

Thế mày muốn biết tại sao súng lại lên đạn không?

Xác định rút lại những lời vừa nói đi là vừa.

#Meme hài