Thích Tiểu Đa - Thí chủ ranh con này

Cập nhật 11 ngày trước

Thích Tiểu Đa - Thí chủ ranh con này

Vạn sự tuỳ duyên, vô duyên thì ăn đấm.

#Ông Nguyễn Hữu Đa