Thôi ông đừng có bốc phét, ông đừng có mồm điêu

Cập nhật 4 tháng trước

Thôi ông đừng có bốc phét, ông đừng có mồm điêu

Khá Bảnh xăm trổ nói thôi ôm im mẹ mồm ông đi.

#Khá Bảnh