Thuốc bay lắc: sáng một viên, tối một viên sau ăn no

Cập nhật 4 tháng trước

Thuốc bay lắc: sáng một viên, tối một viên sau ăn no

Dùng trọn đời nếu đủ khả năng không ai cấm.

#Thuốc chế