Tôi hôm nay vui thôi chứ không tôi đấm cho nó mấy nhát

Cập nhật 2 tháng trước

Tôi hôm nay vui thôi chứ không tôi đấm cho nó mấy nhát

Ông tổ trưởng 70 tuổi cười

#Ông Nguyễn Hữu Đa