Tư duy chút đi, dùng não rất hữu dụng, mày đã sử dụng chưa?

Cập nhật 2 tháng trước

Tư duy chút đi, dùng não rất hữu dụng, mày đã sử dụng chưa?

Hãy sử dụng nhanh còn kịp, vì não bạn đã để không lâu quá rồi đấy.

#Meme hài