Vị hòa thượng chắp tay nói không có những ham muốn trần tục này

Cập nhật 5 tháng trước

Vị hòa thượng chắp tay nói không có những ham muốn trần tục này

Cuộc đời phải thật thanh cao và lãnh đạp, không màng sắc dục.

#Meme hài