Vịt với nhiều dấu hỏi hiện xung quanh đầu

Cập nhật 2 tháng trước

Vịt với nhiều dấu hỏi hiện xung quanh đầu

Sử dụng khi bạn đang không biết chuyện quái gì đang diễn ra.

#Meme hài