Vô lý vừa phải thôi cho người ta còn tin

Cập nhật 18 ngày trước

Vô lý vừa phải thôi cho người ta còn tin

Thế có muốn người ta tin bạn sái cả cổ không?

#Meme mèo