Will Smith nói sao mình hồ đồ quá vậy

Cập nhật 4 tháng trước

Will Smith nói sao mình hồ đồ quá vậy

Nhiều lúc làm xong rồi mới nghĩ lại thấy mình bộp chộp vcc.

#Anh da đen